Voorstelling

Adres

Wergea

De Bidler - Kerkbuurt 2, 9005 PB, Wergea

Burgum

De Pleats - Schoolstraat 82, 9251 ED, Burgum

Kollum

De Colle - Gerrit Bleekerstraat 3, 9291 BS, Kollum

Warns

De Spylder - Buorren 23, 8721 GM, Warns

Brantgum

De Terpring - Roasterwei 6, 9153 BR, Brantgum

Ysbrechtum

It Nije Formidden - Doarpshusleane 1, 8633 JA, Ysbrechtum

Hurdegaryp

It Maskelyn - Easter Omwei 5, 9254 GM, Hurdegaryp

De Jouwer

It Maskelyn - Vegelinsweg 20, 8501 BA, Joure

Easterbierum

It Mienskar - Buorren 27, 8854 AG, Oosterbierum

Nes (Noardeast Fryslân)

Theaterkerk Nes - Wiesterwei 2, 9143 WJ, Nes

Toppenhuizen

MFC It Harspit - P. Walmastrjitte 8a, 8625 HE, Oppenhuizen

Bitgummole

De Molewjuk - J.H. van Aismawei 19, 9045 PE, Bitgummole

Wommels

It Dielshûs - It Bosk 41, 8731 BK, Wommels

De Lemmer

De Hege Fonnen - Betelgeuze 2, 8531 MV, Lemmer

Koatstertillen

It Tillehûs - Goudtsjeblomstrjitte 34a, 9288AM, Kootstertille

Boalsert

Marne Theater - Schoolstraat 1, 8701 DX, Bolsward

Hijum

De Kampioen - Skoallestrjitte 9, 9054 KK, Hijum

Holwert

MFA De Ynset - De Morgenzon 7, 9151 KM, Holwerd